Harte Gospelkor har tilknyttet en støtteforening - Harte Gospelkors Støtteforening.
Alle interesserede kan blive medlem af støtteforeningen, faste medlemmer af Harte Gospelkor er automatisk medlem af støtteforeningen.

Vedtægter for Harte Gospelkors Støtteforening

§1: Navn, formål og hjemsted
Foreningens navn er Harte Gospelkors Støtteforening. Dens hovedformål er at udbrede glæden ved sang og musik med hovedvægt på gospel, samt administrere økonomien for Harte Gospelkor med henblik på rejser, aktiviteter og andet, der kan udvikle og højne korets niveau. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

§2: Medlemskab
Som medlem optages enhver person, der tilslutter sig foreningens formål. Medlemskab gælder for ét år ad gangen. Man er medlem når kontingentet er betalt.
Tvivlstilfælde afgøres i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere ikke-ønskede medlemmer. Faste medlemmer af Harte Gospelkor er samtidig medlem af Harte Gospelkors Støtteforening.

§3: Kontingent
Kontingent fastsættes på hvert års generalforsamling. 

§4: Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal forelægges skriftligt på den årlige ordinære generalforsamling og være godkendt af foreningens revisor.

§5: Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der har beføjelser til at handle på foreningens vegne med ansvar over for generalforsamlingen.
Foreningen tegnes af ét af bestyrelsens 5 medlemmer.
Bestyrelsen kan til forskellige opgaver nedsætte udvalg.
Bestyrelsen samarbejder med korlederen vedr. øveaftener, koraktiviteter, koncerter m.m.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges af generalforsamlingen for 2 år, således at 2 bestyrelsesmedlemmer og revisoren er på valg i lige år og de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 suppleant til revisor.

§6: Generalforsamlingen
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, er altid beslutningsdygtig.
Afstemning skal ske skriftligt, såfremt ét tilstedeværende medlem ønsker det. Genvalg kan finde sted.
Det på generalforsamlingen passerede optages i foreningens protokol og underskrives af dirigenten og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af årets første kvartal, indkaldes med 14 dages varsel og afholdes med mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent for næste sæson.
  5. Indkomne forslag.
  6. Beretning fra udvalgene.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 3 i ulige år).
  8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  9. Valg af revisor og -suppleant.
  10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives skriftligt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ved lovændring skal nye forslag være medlemmerne tilgængelige 2 uger før den ordinære generalforsamling og vedtages på denne med flertal af de fremmødte stemmer.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 7 dages varsel, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 3/5 af foreningens medlemmer med skriftlig angivelse af, hvad de ønsker behandlet, forlanger det.
Kun aktive kormedlemmer over 15 år, der har betalt forfaldent kontingent, har stemmeret ved støtteforeningens generalforsamling.

§7: Opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning skal formue og materialer, der er opstået ved foreningens virksomhed, tilfalde almennyttigt formål i Kolding Kommune.

Ovenstående vedtægter er senest godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 29. marts 2017.